Khamis, Januari 08, 2009

PERANCANGAN STRATEGI BELAJAR

TIGA LANGKAH PERANCANGAN STRATEGIK UNTUK BELAJAR

SETIAP pelajar harus mempunyai perancangan belajar yang strategik iaitu menepati kehendak dan sasarannya. Perancangan yang strategik dapat menjimatkan masa, tenaga serta dapat belajar dengan lebih selesa. Berikut disenaraikan beberapa cadangan yang merupai langkah yang sepatutnya para pelajar lakukan sewaktu belajar. Ianya juga merupakan persediaan belajar setiap hari untuk sepanjang tahun.

Semak dan sekiranya anda belum mempunyai perancangan ini sila rancangkan segera. Para ibu bapa juga boleh membantu anak-anak dalam merangka perancangan ini. Bagai ibu bapa perancangan ini merupakan salah satu senarai atau "checklist" untuk membuat pemantuan anak-anak.

Berikut adalah langkah-langkah yang strategik yang harus dibuat oleh seseorang pelajar dalam rancangan belajar setiap hari.

1. Menyediakan Jadual Perancangan Masa Strategik (JPMS)
· Jadual ini harus mempunyai ruang seperti MASA, PELAJARAN, TOPIK
· Jadual ini perlu disediakan sebelum tiba waktu belajar iaitu contohnya sebelum 2.00 ptg. bagi hari sekolah. Atau sebelum 7.00 pg. pada hari cuti.
· JPMS adalah merupakan matlamat pelajar pada hari tersebut.
· Oleh itu masa yang ditentukan perlulah tepat. Contoh 2.30 ptg – 3.30ptg.
· Pada ruang pelajaran dicatatkan nama mata pelajaran yang ingin diulangkaji kemudian disusuli pula dengan tajuk atau topik dan disertai dengan muka surat dan nombor soalan yang ingin dibuat. Contoh: Matematik, (pelajaran), operasi tambah (topik), ms. 34 soalan 1 –15.
· Segala kerja rumah yang diberikan oleh guru juga boleh dimasukkan dalam JPMS ini.
·
2. Menyediakan nota belajar dalam bentuk peta minda.
· Nota ringkas dalam bentuk peta minda adalah penting kerana ianya dapat memberi satu gambaran menyeluruh terhadap satu-satu topik.
· Ianya membantu pemahaman dan dapat mengingat satu-satu topik dengan lebih cepat.
· Pelbagai cara dapat dibuat peta minda ini. Bagi pelajar-pelajar sekolah rendah, peta konsep, pengurusan grafik adalah sesuai digunakan. Sila berhubung dengan cikgu untuk mendapat peneangan cara untuk membuat peta minda ini. Diseini disediakan contoh membuat peta konsep.
· Peta minda yang telah siap harus disimpan dalam satu fail.
· Dalam peta minda juga boleh dimasukkan fakta , huraian ringkas dan juga gambar.
· Kebiasaannya peta minda dilakar pada topik-topik yang susah diingati.
· Ianya juga boleh ditampal di dinding dalam bilik belajar agar ianya mudah dilihat dengan segera dan dapat diingat dengan cepat.

3. Menyediakan Lembaran Analisis Keperluan Kendiri (LAKE)
· Ianya merupakan satu analisis atau rumusan sepanjang minggu pelajaran yang dipelajari di sekolah.
· Tujuannya ialah mencatat dan mengenalpasti topik-topik dan juga bahagian-bahagian yang masih belum difahami yang telah diajar oleh guru sepanjang minggu.
· Setelah dikenalpasti maka tindakan seterusnya dibuat sama ada bertanya pada guru, membuat latihan lanjutan dan sebagainya.
· Dalam LAKE ini harus mempunyai ruangan seperti MATA PELAJARAN , TOPIK, ISI / HURAIAN , TOPIK/BAHAGIAN YANG TIDAK DIFAHAMI , & TINDAKAN.


Demikian tiga langkah perancangan kendiri yang harus dilakukan oleh setiap pelajar untuk menuju ke arah kecemerlangan.


SEMOGA BERJAYA ………………

MASALAH YANG MENGGANGU PELAJAR

Berikut adalah keputusan masalah yang mengganggu pelajar. Laporan yang diberikan adalah kepada masalah yang diceritakan diri pelajar lebih daripada 30%, dan masalah yang mengganggu yang mempunyai kekerapan lebih daripada 10%.

Masalah Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Sekolah.
Daripada sebelas kategori masalah, masalah yang berkaitan dengan penyesuaian terhadap kerja-kerja sekolah yang paling banyak mengganggu pelajar. Daripada 18 item yang tergolong dalam kategori ini, lapan daripadanya didapati mengganggu (Jadual 1)

a) "Bimbang tentang pencapaian dalam peperiksaan".
Pelajar yang prihatin terhadap pelajaran mereka tentu akan merasa bimbang terhadap pelajaran dan pencapaian dalam peperiksaan. Dalam konteks sekolah berasrama penuh, ibu bapa dan juga masyarakat menjangka keputusan yang cemerlang dari sekolah berkenaan. Dengan demikian, bolehlah diandaikan pelajar sekolah asrama penuh merasa risau dan tertekan kerana mereka menyedari tentang hakikat ini dan cuba membuktikan kehandalan mereka dalam bidang akademik. Pembolehubah ini berkaitan dengan tingkatan(khi kuasa-dua = 54.06 dan p < .001) (Jadual 2). Bagi mereka yang mengatakan masalah ini mengganggu, lebih ramai dari tingkatan dua (43%) yang merasa demikian.
Jadual 1

Penyataan Masalah

a) Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Sekolah
Masalah dan Kekerapan
1. Bimbang tentang pencapaian peperiksaan. 30%2.
2. Takut gagal dalam peperiksaan. 26%3.
3. Tidak dapat memahami beberapa mata pelajaran 24%.4.
4. Tidak dapat menumpu kepada pelajaran sekolah 17%5.
5. Bimbang menghadapi peperiksaan. 17%6.
6. Tidak belajar dengan secukupnya. 17%7.
7. Lemah daya ingatan. 17%8.
8. Tidak tahu cara belajar yang berkesan 16%

b) " Takut Gagal Dalam Peperiksaan"
Selain daripada merasa bimbang tentang pencapaian dalam peperiksaan kebanyakan pelajar takut gagal dalam peperiksaan kerana keputusan peperiksaan akan menentukan masa depan mereka. Keputusan yang cemerlang akan menjamin pelajar untuk melanjutkan pelajaran mereka ke IPT, manakala keputusan yang buruk tidak akan membawa mereka ke mana-mana.

c) " Tidak Dapat Memahami Beberapa Mata Pelajaran Dengan Memuaskan "
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelajar tidak dapat memahami mata pelajaran dengan memuaskan. Antaranya ialah kaedah pengajaran guru tidak sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Hampir dua pertiga (65%) daripada responden memilih pernyataan ini. Dan bilangan pelajar yang mengatakan masalah ini mengganggu mereka adalah sebanyak 29% daripada sampel. Pola perkaitan bagi pernyataan ini adalah signifikan bagi tingkatan (khi kuasa-dua = 68.71 dan p < .000. Lebih daripada 40% pelajar tingkatan dua yang memilih pernyataan ini mengatakan masalah ini mengganggu mereka. (Jadual 3)d) " Lemah daya ingatan " Setiap orang pelajar inginkan daya ingatkan daya ingatan yang baik kerana kelebihan ini akan membantu mereka mengekal maklumat yang telah dibaca atau dipelajari. Data kami menunjukkan 40% daripada responden memilih pernyataan ini, di mana 17% pula mengatakan masalah ini mengganggu mereka. Pembolehubah ini tidak mempunyai perkaitan yang signifikan dengan tingkatan, kelas sosial atau tempat asal pelajar.

d) " Bimbang Menghadapi Peperiksaan "

Perasaan bimbang atau risau menghadapi peperiksaan adalah perkara biasa kerana pelajar lazimnya takut tidak dapat menjawab soalan dengan baik. Perasaan cemas ini akan menjadi lebih serius lagi jika pelajar kurang bersedia. Hampir separuh daripada pelajar memilih pernyataan ini dan 17% mengatakan masalah ini mengganggu mereka.

e) " Tidak Belajar Dengan Secukupnya "
Sebahagian besar kehidupan pelajar berkisar kepada kehidupan pelajar berkisar kepada aktiviti pembelajaran. Di sekolah berasrama penuh waktu belajar telah diatur oleh pihak sekolah dan setiap orang pelajar perlu mematuhi jadual tersebut. Inilah satu keunikan kehidupan sekolah berasrama penuh dibandingkan dengan kehidupan pelajar di sekolah harian biasa. Walaupun kelas prep diadakan pada setiap hari. Pada setiap hari (kecuali pada hujung minggu, hampir separuh daripada responden mengatakan mereka tidak belajar dengan secukupnya. Ini memberi tanda tanya sama ada waktu prep tidak mencukupi atau pelajar tidak tahu memaksimumkan masa yang diperuntukan kepada mereka untuk belajar.

f) " Tidak Dapat Menumpukan Kepada Pelajaran Sekolah "
Beberapa perkara boleh menyebabkan pelajar tidak dapat menumpukan perhatian mereka kepada pelajaran sekolah. Antaranya ialah masalah peribadi (sama ada sosial, psikologi atau emosi), yang menarik pelajar daripada memberi tumpuan kepada pelajaran mereka. Andaian kami ialah lebih ramai pelajar di tingkatan rendah yang akan mempunyai masalah ini, kerana salah satu daripada sebabnya ialah mereka baru mengalami kehidupan berasingan daripada keluarga mereka.h) " Tidak Tahu Cara Belajar Yang Berkesan "

Sebagai pelajar, adalah penting bagi mereka bagi memperolehi teknik belajar yang berkesan yang kemudiannya dapat membantu mereka mendapat prestasi yang baik. Walaupun pelajar dapat dikatakan kumpulan elit kerana telah dipilih masuk ke sekolah berasrama penuh, sebahagian daripada mereka mengatakan mereka mempunyai masalah tidak tahu cara belajar yang berkesan.

Dipetik dari:-
Jurnal Psikologi Malaysia 9 (1994)Kajian Kes di Sekolah Asrama Penuh
oleh:Noran Fauziah Yaakub dan Mizan Adiliah Ahmad Ibrahim

KONSEP KENDIRI

Apakah konsep kendiri ?
"Konsep kendiri adalah semua persepsi anda terhadap diri anda sendiri, dari segi kebolehan, kesukaan, personaliti, kemahiran dan lain-lain lagi tentang anda".
"Apabila maklumat yang anda terima bertentangan dengan konsep kendiri anda, anda menjadi cemas, bimbang, begitu juga dengan orang lain yang menerima maklumat yang berlawanan".
Konsep kendiri positif
Pelajar yang mempunyai penghargaan kendiri yang tinggi merupakan pelajar yang berminat dan bermotivasi untuk belajar serta mempunyai matlamat kerjaya untuk masa hadapan. Pelajar juga melihat diri mereka sebagai orang yang berkebolehan dan mahukan kepuasan dalam membuat keputusan kerjaya.

Kelebihan konsep kendiri tinggi/positif
1. Dapat menilai diri mereka dengan positif dan percaya bahawa mereka lebih cekap/berkebolehan.
2. Bertindak dengan positif.
3. Memikul tanggungjawab.
4. Menahan perasaan kekecewaan dengan baik.
5. Rasa dapat mempengaruhi persekitaran.
6. Berasa bangga dengan perlakuan sendiri.
7. Pencapaian gred yang tinggi.
8. Lebih bersedia menerima risiko.
9. Menerima diri dengan lebih positif.
10. Menghargai diri sendiri serta menyedari kekuatan & kelemahan diri.

Kesan negatif konsep kendiri/Penghargaan kendiri yang rendah dan negatif
1. Mereka cenderung untuk merasa bersalah.
2. Takut kepada kegagalan.
3. Sering merasa bimbang dan cepat berkecil hati.
4. Ada kaitan dengan pencapaian akademik yang rendah.
5. Tidak gemar kerja yang mencabar.
6. Kurang keyakinan dan kebolehan untuk membuat tugasan yang lebih mencabar.
7. Kurang berminat untuk mendapatkan maklumbalas.
8. Melihat diri sebagai orang yang kurang menarik dari segi personaliti.

Konsep kendiri rendah
1. Mudah rasa kecewa.
2. Sering menyalahkan orang lain kerana kesalahan diri.
3. Mengelak situasi yang sukar.
4. Terdapat kaitan antara gangguan dalam pemakanan dengan konsep kendiri yang rendah.
5. Mudah mengikut orang lain.

Hubungan antara konsep kendiri dan penghargaan kendiri dengan ibu bapa
1. Pelajar yang mempunyai penghargaan kendiri yang tinggi mendapat sokongan daripada ibu bapa mereka iaitu ibu bapa sentiasa mengambil tahu dan mengambil berat tentang pelajaran mereka.
2. Remaja yang mempunyai hubungan yang rapat dengan ibu bapa mempunyai penghargaan kendiri tinggi.
3. Terdapat korelasi yang kukuh antara dimensi-dimensi tingkah laku menyokong ibu bapa (seperti kemesraan fizikal, sikap menyokong, keakraban, hubungan yang berkekalan) dengan penghargaan kendiri remaja.
4. Penghargaan kendiri remaja berkait rapat dengan corak perhubungan dalam keluarga dan juga korelasi yang positif antara penghargaan kendiri yang tinggi dengan gaya ibu bapa yang autoritatif.
5. Minat, galakan dan sokongan ibu bapa terhadap anak merupakan penentu penting bagi penghargaan kendiri.
6. Semakin remaja merasakan perlakuan mereka dikawal oleh ibu bapa, semakin rendah penghargaan kendiri mereka. Anak perempuan lebih bergantung kepada ibu bapa dalam mengukuhkan penghargaan kendiri.

Membina konsep kendiri
Terdapat kanak-kanak menahan diri daripada menuju ke arah yang mereka inginkan melalui perkataan atau bahasa yang digunakan seperti "saya jahat" atau tidak berguna dan sebagainya. Kita boleh membantu anak sedar bahawa bukan diri mereka yang "jahat" atau tidak berguna, tetapi perlakuan yang khusus sahaja.
Hubungan dengan orang lain memainkan peranan yang penting dalam pembentukan konsep kendiri anak. Sebagai contoh jika anak gagal mendapat kawan, ini boleh menjejaskan konsep kendiri mereka. Menerang tentang diri seperti matlamat, nilai, kekuatan dan kelemahan, gaya hidup dan lain-lain. Fokus kepada pengenalan diri dan mempunyai idea bahawa "saya bangga menjadi saya".
Anak menyedari tentang anggota badan boleh membantu dalam pembentukan konsep kendiri untuk mengetahui mengenai diri, anak perlu sedar perasaan diri, tahu mimik muka sendiri, bagaimana ia bergerak, relaks, mesej-mesej anggota badan.
Aktiviti untuk menunjuk arah tujuan diri, tentang apa yang ingin dicapai dan siapa yang mereka mahu jadikan contoh. Apakah matlamatnya dan pelan tindakannya ?

Dipetik daripada :-
Membina Kendiri Unggul Berkarisma
Amer Shakir Zainol
Kaunselor UiTM Segamat.

HARI JADI GURU BESAR

2009 DALAM KENANGAN

DIKIR BARAT SKSD

SAJAK MERDEKA LOGHAT TERENGGANU

ORANG BERBUDI KITA BERBAHASA

MULIANYA SEORANG IBU

HATI ADALAH CERMINAN DIRI

SURAT SEORANG IBU

BUDI BAHASA AMALAN KITA